Den tyske “MoPeG” træder i kraft – hvad betyder dette?

Den tyske lov om modernisering af selskabsretten (MoPeG) træder i kraft den 1. januar 2024. MoPeG indeholder vigtige og grundlæggende ændringer for de tyske selskabsformer GbR og de erhvervsdrivende partnerskaber OHG og KG. I det følgende forklarer vi nærmere hvad ændringen indebærer:

I. GbR's retsstilling

Hidtil har lovgivningen for selskaber af typen GbR i høj grad været præget af retspraksis og kontraktlige aftaler, hvorfor der ikke fandtes en standardiseret GbR-lovgivning.

Med MoPeG opdaterer lovgiveren så vidt muligt GbR-loven i forhold til praksis og sikrer dermed retssikkerhed og gennemsigtighed.

Ved at forudsætte en “ekstern GbR”, når man driver en virksomhed under et fælles navn, standardiserer lovgiveren dens retsevne. Som sådan kan selskabet erhverve egne rettigheder og påtage sig forpligtelser i henhold til § 705, stk. 2 i BGB. Med denne præcisering gør den nye lov det klart, at den eksterne GbR i fremtiden skal repræsentere det typiske scenarie for et GbR.

Det såkaldte interne GbR, som ikke optræder udadtil, men kun bemyndiger og forpligter partnerne indbyrdes, er fortsat en mulighed.

Det er fortsat forudsat i loven at det kun er muligt at samtlige partnere i fællesskab kan lede og tegne selskabet. Denne bestemmelse er imidlertid sjældent hensigtsmæssig, og derfor giver aftaler i partnerskabskontrakten, der giver afkald på de lovmæssige bestemmelser i GbR-loven, stadig god mening.

II. Nyt register for GbR - registreret partnerskab i henhold til borgerlig ret, eGbR

Der vil blive indført et nyt selskabsregister for selskaber af typen GbR. Et registreret GbR vil så bære navnepåtegningen eGbR (eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts) i overensstemmelse med § 707 a (2) BGB.

I princippet er registreringen frivillig og ikke en forudsætning for et GbR’s retsevne. GbR’er, der ønsker at blive registreret i tingbogen for en ejendom eller f.eks. i handelsregistret som aktionær i et andet selskab, er dog de facto forpligtet til at blive registreret i selskabsregistret. Det skyldes, at forudsætningen for, at et GbR kan registreres som ejer af en ejendom i tingbogen eller som aktionær i et andet selskab i handelsregistret, er, at dette GbR selv er registreret i selskabsregistret.

Med registreringen i selskabsregistret følger også forpligtelsen til at blive registreret i transparensregistret.

III. Fordeling af overskud

Loven fastsætter nu i § 709, stk. 3 i BGB også fordelingen af overskud og tab i et GbR. Det er ikke overraskende, at fordelingen primært skal baseres på partnernes ejerandel.

IV. Udtræden af en partner

MoPeG skaber også nye regler for opsigelse af en partner eller en partners død.

Mens en partners død eller udtræden af selskabet i henhold til de tidligere lovbestemmelser resulterede i opløsning af selskabet, er det fra 1. januar 2024 kun partneren, der forlader selskabet. Selskabet fortsætter med at eksistere.

V. Efterfølgende hæftelse for udtrædende partnere

Hvis en partner trækker sig ud af et GbR, er de andre partnere forpligtede til at frigøre den udtrædende partner fra GbR’s forpligtelser (§ 728 (1) BGB. Kun hvis GbR’s selskabsaktiver ikke er tilstrækkelige til at dække dets forpligtelser, skal den udtrædende partner betale for et eventuelt underskud i forhold til sin andel af overskud og tab (§ 728 a BGB).

Med MoPeG begrænser lovgiveren det efterfølgende ansvar for partnere, der forlader et GbR, et KG eller et OHG, hovedsageligt til erstatningskrav, der var etableret før deres udtræden (§ 728 b (1) sætning 2 BGB sammenholdt med § 137 (1) sætning 2 HGB).

VI. Indsigelsesret vedr. beslutninger for partnerskaber

MoPeG indfører en indsigelsesret vedr. beslutninger for selskaber af typen OHG og KG. Dette gælder også for selskabsformen GmbH & Co. KG. De nye regler er inspireret af de regler, der kendes fra aktieselskabsretten. Det betyder, at loven fra 1. januar 2024 skelner mellem omstødelige og ugyldige beslutninger og fastsætter fristen for omstødelse af beslutninger (3 måneder).

Disse bestemmelser kan generelt fraviges ved aftale; kun i undtagelsestilfælde (§ 108 HGB) er den nye lov om indsigelsesretten vedr. beslutninger ufravigelig.

Vi anbefaler derfor, at især virksomhedsaftaler, der allerede indeholder bestemmelser om indsigelsesretten vedr. beslutninger, gennemgås for at undgå inkompatibilitet eller mulige smuthuller med hensyn til de nye bestemmelser.

VII. GmbH & Co. KG som et enhedspartnerskab

Hidtil fandtes der ingen lovbestemmelser for enhedspartnerskabet, hvis f.eks. et KG er eneanpartshaver i sit eget komplementarselskab GmbH. Ifølge § 170 stk. 2 HGB bliver det nu udtrykkeligt bestemt, at et KG’s aktionærrettigheder udøves af dets kommanditister på en generalforsamling i et GmbH der er komplementarselskabet.

VIII. Erhvervsdrivende partnerskaber for freelancere

Under hensyntagen til de respektive erhvervsretlige bestemmelser giver MoPeG freelancere adgang til at etablere erhvervsdrivende partnerskaber (§ 107 stk. 1 sætning 2 HGB).

For mange freelancere tjener stiftelsen af et GmbH & Co. KG til at udelukke personligt ansvar for de personer, der er involveret i virksomheden. Det er imdilertid værd at undersøge fordele og ulemper ved denne løsning, da det, ud over de ansvarsmæssige aspekter, også kan være relevant at gøre sig skattemæssige, regnskabsmæssige og erhvervsretlige overvejelser.

Hvad kan vi gøre for dig?

Er du i tvivl, hvorvidt disse ændringer har betydning for din virksomhed? Er virksomhedens vedtægter opdaterede? Spørg eksperterne hos advores. Vi vil med glæde hjælpe dig.

Din kontakt­person

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Næste artikel