Databeskyttelse

Privatlivs­politik

Denne privatlivspolitik gælder for brugen af vores websted www.advores.com og for vores juridiske praksis og rådgivning. Det gælder også for vores virksomhedsside på LinkedIn. Beskyttelse af personlige data har højeste prioritet for os. Vi vil derfor gerne informere dig hermed om, hvilke data vi indsamler og hvornår, hvordan vi behandler dine personlige data, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Vi overholder nøje de lovmæssige bestemmelser, når vi indsamler, behandler og bruger dine personlige oplysninger.

Definitioner

I lighed med artikel 4 i GDPR er dette privatlivspolitik baseret på følgende definitioner:

 • ”Personoplysninger" (art. 4 nr. 1 i GDPR) er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En person er identificerbar, hvis den pågældende direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, en onlineidentifikator, lokaliseringsdata eller ved hjælp af oplysninger om vedkommendes fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitetsegenskaber. Identifikationen kan også ske ved hjælp af en sammenkædning af sådanne oplysninger eller anden supplerende viden. Oplysningernes oprindelse, form eller udformning er irrelevant (fotografier, video- eller lydoptagelser kan også indeholde personoplysninger).
 • Ved "behandling" (art. 4 nr. 2 i GDPR) forstås enhver operation, der indebærer behandling af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede (dvs. teknologibaserede) midler eller ej. Dette omfatter navnlig indsamling (dvs. indhentning), registrering, organisering, ordinering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilrådighedsstillelse, tilpasning, sammenstilling, kombination, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af personoplysninger samt ændring af det formål eller det tilsigtede formål, som en databehandling oprindeligt var baseret på.
 • ”Ansvarlig" (art. 4 nr. 7 i GDPR): den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysningerne.
 • "Tredjepart" (art. 4 nr. 10 i GDPR): enhver fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ ud over den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar; dette omfatter også andre juridiske enheder, der er tilknyttet en koncern.
 • En "databehandler" (art. 4 nr. 8 i GDPR) er en fysisk eller juridisk person, en myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, navnlig i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser (f.eks. en IT-serviceudbyder). I databeskyttelseslovens forstand er en databehandler navnlig ikke en tredjepart.
 • Ved "samtykke" (art. 4 nr. 11 i GDPR) fra den registrerede forstås enhver frit givet specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende.

Navn og kontakt­oplysninger på den data­ansvarlige

Denne privatlivspolitik gælder for den Ansvarliges behandling af personoplysninger:

advores Advokater & Rechtsanwälte PartGmbB.
Colonnaden 3
D- 20354 Hamburg
+49 (0)40 74 12 40 40
hamburg@advores.com

(i det følgende benævnt "ADVORES")

Partnerselskab af Rechtsanwälte med begrænset erhvervsansvar i henhold til den tyske partnerskabslov (Partnerschaftsgesetz) med hjemsted i Hamborg - registreret i partnerskabsregistret for Hamburgs byret (Amtsgericht) under PR 1430.
Partnerne er: Peter Broen, Sören Dempe, Lars Kjellsson, Markus Krieger, Stefan Reinel, Dr. Claas Thöle, Thilo Wind og Hauke Wulf. To partnere repræsenterer hver især partnerselskabet i fællesskab.

Du kan også finde yderligere oplysninger i vores imprint.

Denne privatlivspolitik gælder også for ADVORES' afdelinger i Flensborg og København.

Opbevarings­periode og sletning af data

For de behandlinger, der udføres af os, angiver vi nedenfor i hvert enkelt tilfælde, hvor længe dataene vil blive opbevaret af os, og hvornår de vil blive slettet eller blokeret. Medmindre der er angivet en udtrykkelig opbevaringsperiode nedenfor, vil dine personoplysninger blive slettet eller blokeret, så snart formålet eller retsgrundlaget for opbevaringen ikke længere er gældende. Som et princip vil dine data kun blive opbevaret på servere i Den Europæiske Union, med forbehold af en eventuel overførsel, der kan finde sted i overensstemmelse med de relevante bestemmelser.

Opbevaring kan dog være nødvendig ud over det angivne tidsrum i tilfælde af en (truende) retstvist med dig eller af hensyn til skattelovgivningen eller handelslovgivningen. Hvis den lovbestemte opbevaringsperiode udløber, vil personoplysningerne blive blokeret eller slettet, medmindre en yderligere opbevaring hos os er nødvendig, og der er et retsgrundlag for dette.

Rets­grundlag for data­behandling

I princippet er enhver behandling af personoplysninger forbudt ved lov og kun tilladt, hvis databehandlingen falder ind under en af følgende begrundelser:

 • Art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. a), i GDPR ("samtykke"): Hvis den registrerede frivilligt, på en informeret måde og utvetydigt har angivet ved en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, at han eller hun giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende til et eller flere specifikke formål;
 • Art. 6, stk. 1, nr. 1, lit. b), i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, der træffes på anmodning af den registrerede;
 • Art. 6, stk. 1, nr. 1, lit. c), i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt (f.eks. en retlig forpligtelse til at føre registre);
 • Art. 6, stk. 1, nr. 1, lit. d), i GDPR: Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;
 • Art. 6, stk. 1, nr. 1, lit. e), i GDPR: Når behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i almenhedens interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige, eller
 • Art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f), i GDPR ("Legitime interesser"): Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime (navnlig juridiske eller økonomiske) interesser, medmindre den registreredes modstridende interesser eller rettigheder går forud (navnlig hvis den registrerede er mindreårig).

 • For de behandlinger, som vi udfører, angiver vi nedenfor det gældende retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde. En behandling kan også være baseret på flere retsgrundlag.

Indsam­ling og op­bevaring af personoply­sninger samt type og formål med deres anvendelse

a) Når du besøger hjemmesiden

Når du besøger vores websted www.advores.com, sendes der automatisk oplysninger til vores webstedsserver af den browser, der anvendes på din enhed. Disse oplysninger gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende oplysninger indsamles uden din indblanding og gemmes, indtil de slettes automatisk:

 • IP-adresse på den anmodende computer,
 • Dato og klokkeslæt for adgang,
 • Navn og URL på den hentede fil,
 • Websted, hvorfra adgangen er foretaget (referrer URL),
 • Den anvendte browser og, hvis det er relevant, din computers operativsystem samt navnet på din adgangsudbyder.

Ovennævnte oplysninger vil blive behandlet af os til følgende formål:
 • Sikring af en problemfri forbindelse til webstedet,
 • Sikring af en behagelig brug af vores websted,
 • evaluering af systemets sikkerhed og stabilitet og
 • til andre administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. f), i GDPR. Vores legitime interesse følger af de formål med dataindsamling, der er anført ovenfor. Vi bruger under ingen omstændigheder de indsamlede data til at drage konklusioner om din person.
Vi bruger også cookies og analysetjenester, når du besøger vores websted. Du kan finde mere detaljerede forklaringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.


b) Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. a), i GDPR, bruger vi din e-mailadresse til at sende dig vores nyhedsbrev med jævne mellemrum. For at modtage nyhedsbrevet er det tilstrækkeligt at oplyse en e-mailadresse.

Du kan til enhver tid afmelde dig igen, f.eks. via et link i slutningen af hvert nyhedsbrev. Du kan også til enhver tid sende din anmodning om afmelding pr. e-mail til hamburg@advores.com.


c) Når du bruger vores kontaktformular
Hvis du har spørgsmål af enhver art, kan du kontakte os via en formular på webstedet. I den forbindelse er det nødvendigt at angive en gyldig e-mailadresse, så vi ved, hvem henvendelsen er fra, og så vi kan besvare den. Yderligere oplysninger kan gives frivilligt.

Databehandlingen med henblik på at kontakte os sker i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a) i GDPR på grundlag af dit frivilligt givne samtykke.

De personlige oplysninger, som vi indsamler ved brug af kontaktformularen, slettes automatisk, når din anmodning er færdigbehandlet.


d) Ved tilmelding og deltagelse i kurser, seminarer og andre arrangementer

Hvis du tilmelder dig til deltagelse i kurser, seminarer og andre arrangementer hos ADVORES eller gennem ADVORES med dets samarbejdspartnere, vil dit navn, din e-mailadresse, din virksomhed, dine kontaktoplysninger og din stilling blive behandlet af os. Grundlaget herfor er art. 6, stk. 1, nr. 1, lit. b), i GDPR.


e) Når du giver os et mandat, indsamler vi følgende oplysninger:

 • Forhør, fornavn, efternavn,
 • en gyldig e-mail-adresse,
 • Adresse,
 • Telefonnummer (fastnet og/eller mobil),
 • Oplysninger, der er nødvendige for at kunne gøre dine rettigheder i henhold til mandatet gældende og forsvare dem,
 • Yderligere oplysninger om overholdelse af juridiske forpligtelser som f.eks. loven om hvidvaskning af penge

Indsamlingen af disse data finder sted,
 • for at kunne identificere dig som vores kunde;
 • for at kunne give dig passende juridisk rådgivning og repræsentation;
 • til korrespondance med dig;
 • til fakturering;
 • til afvikling af eventuelle eksisterende erstatningskrav og til at gøre krav gældende mod dig;


Databehandlingen foretages efter din anmodning og er nødvendig i henhold til art. 6, stk. 1, første sætning, lit. b), i GDPR til ovennævnte formål for en hensigtsmæssig behandling af mandatet og for den gensidige opfyldelse af forpligtelser, der følger af mandataftalen.

Inden for rammerne af behandlingen af mandatet kan der blive behandlet yderligere følsomme og personlige oplysninger, som vi i hvert enkelt tilfælde informerer dig om på forhånd.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med mandatet, opbevares indtil udløbet af den lovbestemte opbevaringspligt for advokater (6 år efter udgangen af det kalenderår, hvor mandatet blev afsluttet) og slettes derefter, medmindre vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode i henhold til art. 6, stk. 1 p. 1 lit. c) GDPR, er vi forpligtet til at opbevare dataene i en længere periode på grund af skatte- og handelsretlige opbevarings- og dokumentationskrav, eller du har givet dit samtykke til en opbevaring ud over denne periode i henhold til art. 6 stk. 1 første sætning, lit. a) i GDPR.

Videreg­ivelse af data

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter til andre formål end dem, der er anført nedenfor.

Vi vil kun dele dine personlige oplysninger med tredjeparter, hvis:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, pkt. 1, lit. a), i GDPR,
 • videregivelsen er nødvendig i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR for at gøre retskrav gældende, gøre dem gældende eller forsvare dem, og der er ingen grund til at antage, at du har en vigtigere beskyttelsesværdig interesse i, at dine oplysninger ikke videregives,
 • hvis der er en retlig forpligtelse til at videregive oplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, første punktum, lit. c), i GDPR, samt
 • dette er lovligt tilladt og nødvendigt i henhold til art. 6, stk. 1, første punktum, lit. b), i GDPR for at kunne behandle kontraktforholdet med dig.
 • I det omfang det er nødvendigt i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. b), i GDPR til behandling af kundeforholdet med dig, vil dine personoplysninger blive videregivet til tredjeparter. Dette omfatter navnlig videregivelse til modparter og deres repræsentanter (navnlig deres advokater) samt til domstole, notarer og andre offentlige myndigheder med henblik på korrespondance, håndhævelse og forsvar af dine rettigheder samt til opfyldelse af de opgaver, som mandatet pålægger dig (f.eks. registrering hos myndigheder osv.). De videregivne oplysninger må udelukkende anvendes af tredjeparten til de anførte formål.

I forbindelse med vores forretningsforbindelser kan dine personlige oplysninger blive videregivet eller afsløret til tredjepartsvirksomheder. Disse kan også være placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), dvs. i tredjelande. En sådan behandling finder udelukkende sted for at opfylde kontraktmæssige og forretningsmæssige forpligtelser og for at opretholde dit forretningsforhold med os. Vi vil informere dig om de respektive detaljer om overførslen i det følgende på de relevante punkter.

Nogle tredjelande er certificeret af Europa-Kommissionen som havende et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med EØS-standarden, gennem såkaldte afgørelser om tilstrækkelighed (en liste over disse lande og en kopi af afgørelserne om tilstrækkelighed findes her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). I andre tredjelande, som personoplysninger kan overføres til, er der dog muligvis ikke et konsekvent højt databeskyttelsesniveau på grund af manglende retlige bestemmelser. Hvis dette er tilfældet, sikrer vi, at databeskyttelsen er tilstrækkeligt garanteret. Dette er muligt gennem bindende virksomhedsbestemmelser, standardkontraktbestemmelser fra Europa-Kommissionen om beskyttelse af personoplysninger, certifikater eller anerkendte adfærdskodekser.

Samar­bejde med data­behandler

Som det er tilfældet med mange virksomheder, bruger vi også eksterne indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere til at behandle vores forretningstransaktioner (f.eks. inden for områderne IT, logistik, telekommunikation, salg og markedsføring). Disse tjenesteudbydere er kun aktive i henhold til vores instruktioner og er kontraktligt forpligtet til at overholde databeskyttelsesreglerne i henhold til art. 28 i GDPR.

Cookies

Vi bruger cookies på vores websted. Det er små filer, der automatisk oprettes af din browser og gemmes på din slutenhed (bærbar computer, tablet, smartphone eller lignende), når du besøger vores websted. Cookies forårsager ingen skade på din enhed og indeholder ingen virus, trojanske heste eller anden malware.

I cookien gemmes oplysninger, der opstår i forbindelse med den specifikke anvendte enheden. Det betyder dog ikke, at vi får direkte kendskab til din identitet.

Brugen af cookies tjener på den ene side til at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig. Vi bruger såkaldte session-cookies til at genkende, at du allerede har besøgt enkelte sider på vores websted. De slettes automatisk, når du forlader vores websted.

Derudover bruger vi også cookies til optimering af brugervenligheden og statistisk registrering af brugen, som gemmes på din slutenhed i et bestemt tidsrum. Hvis du besøger vores websted igen for at bruge vores tjenester, genkendes det automatisk, at du allerede har været hos os, og hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget, så du ikke behøver at indtaste dem igen.

Der skelnes derfor mellem sessionscookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og permanente cookies, som gemmes efter den enkelte session. Med hensyn til deres funktion skelnes der mellem cookies:

 • Tekniske cookies: Disse er obligatoriske for at kunne bevæge sig rundt på webstedet, bruge grundlæggende funktioner og sikre webstedets sikkerhed; de indsamler ikke oplysninger om dig til markedsføringsformål og gemmer heller ikke, hvilke websider du har besøgt;
 • Ydelsescookies: Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores websted, hvilke sider du besøger, og f.eks. om der opstår fejl under brugen af webstedet; de indsamler ikke oplysninger, der kan identificere dig - alle indsamlede oplysninger er anonyme og bruges kun til at forbedre vores websted og finde ud af, hvad der interesserer vores brugere;
 • Reklamecookies, målrettede cookies: Disse bruges til at tilbyde webstedsbrugeren skræddersyede reklamer på webstedet eller tilbud fra tredjeparter og til at måle effektiviteten af disse tilbud; reklame- og målrettede cookies gemmes i højst 13 måneder;
 • Delingscookies: Disse bruges til at forbedre interaktiviteten på vores websted med andre tjenester (f.eks. sociale netværk); delingscookies gemmes i højst 13 måneder.

Enhver brug af cookies, som ikke er absolut teknisk nødvendig, udgør en databehandling, som kun er tilladt med dit udtrykkelige og aktive samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. a), i GDPR. Dette gælder især for brugen af reklame-, målings- og delingscookies. Desuden videregiver vi kun dine personoplysninger, der behandles ved hjælp af cookies, til tredjeparter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. a), i GDPR.

De fleste webbrowsere (se hjælpefunktionen i menulinjen i din browser) kan indstilles til ikke at acceptere nye cookies, til at sende dig en besked om, at der er blevet placeret en ny cookie, eller til at slukke for alle modtagne cookies. For smartphones, tablets og andre mobile og stationære enheder kan du læse de nødvendige indstillinger i de respektive brugsanvisninger. Vi anbefaler dog, at du lader cookie-funktionerne være helt slået til, da det kun er muligt at forbedre vores websteder yderligere til dine behov med cookies. Vores cookies gemmer ikke følsomme data som f.eks. adgangskoder eller lignende. De forårsager ingen skade på din enhed og indeholder ingen virus.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. sprogindstillinger), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f), i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfadfærd), behandles disse særskilt i denne privatlivspolitik.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies, kan du til enhver tid ændre dine cookie-indstillinger direkte på vores websted.

Analyse­værktøjer

Vi bruger ingen analyseværktøjer på vores websted.

Dine rettig­heder

Du har ret til det:

 • at anmode om oplysninger om dine personoplysninger, som vi behandler, i overensstemmelse med art. 15 i GDPR. Du kan især anmode om oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling eller indsigelse, eksistensen af en klageadgang, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke er indsamlet af os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, og, hvis det er relevant, meningsfulde oplysninger om detaljerne i forbindelse hermed;
 • kræve rettelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi har gemt hos os, uden forsinkelse i overensstemmelse med art. 16 i GDPR;
 • i henhold til art. 17 i GDPR at anmode om sletning af dine personoplysninger, der er lagret hos os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at overholde en retlig forpligtelse, af hensyn til offentlige interesser eller for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem;
 • at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med art. 18 i GDPR, for så vidt du bestrider oplysningernes nøjagtighed, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod, at de slettes, og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dig, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med art. 21 i GDPR;
 • i henhold til art. 20 i GDPR at modtage dine personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format, eller at anmode om overførsel til en anden dataansvarlig;
 • til enhver tid tilbagekalde dit samtykke i henhold til art. 7, stk. 3, i GDPR. Dette har den konsekvens, at vi ikke længere kan fortsætte databehandlingen på grundlag af dette samtykke i fremtiden og
 • klage til en tilsynsmyndighed i henhold til art. 77 i GDPR. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores registrerede hjemsted.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles på grundlag af legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, sætning 1, lit. f), i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til art. 21 i GDPR, forudsat at der er grunde hertil, der skyldes din særlige situation, eller at indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I sidstnævnte tilfælde har du en generel ret til at gøre indsigelse, som vi gennemfører uden at specificere en bestemt situation. Hvis du ønsker at udøve din ret til at tilbagekalde eller gøre indsigelse, skal du blot sende en e-mail til hamburg@advores.com.

Data­sikkerhed

Vi bruger den udbredte SSL-procedure (Secure Socket Layer) i forbindelse med det højeste krypteringsniveau, der understøttes af din browser, når du besøger hjemmesiden. Som regel er der tale om 256-bit kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256-bit kryptering, bruger vi i stedet 128-bit v3-teknologi. Du kan se, om en enkelt side på vores websted er krypteret, ved at nøgle- eller låsesymbolet vises i den nederste statuslinje i din browser.

Vi anvender også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse eller mod uautoriseret adgang for tredjeparter. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Opdatering og ændring af denne privatlivs­politik

På grund af videreudviklingen af vores websted og tilbud på det eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav kan det blive nødvendigt at ændre denne privatlivspolitik. Du kan til enhver tid få adgang til og udskrive den aktuelle privatlivspolitik på vores websted.

Dato for privatlivspolitikken: 07.04.2024