Anpartsselskab (GmbH) i Tyskland

Et tysk Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) er sammen­ligneligt med det danske anpartsselskab (ApS). Det tyske Anpartsselskab (GmbH) har sågar oprindeligt udgjort den største inspirationskilde til anparts­selskabs­formen i Danmark og ligeledes en del af EU-reglerne på området. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores har mange års erfaring med stiftelsen af anparts­selskaber i Tyskland.

Anpartsselskabet er den hyppigste kapitalselskabsform i Tyskland og anvendes hyppigere end aktieselskabet. Selskabsformen er meget anvendelig for mindre, mellemstore og i nogle tilfælde også for store virksomheder. Anpartsselskabet er et kapitalselskab og dermed en juridisk person. Selskabet er reguleret i Lov om Anpartsselskaber (GmbH-Gesetz).

Selskabet opnår først status som selvstændig juridisk person og det begrænsede ansvar efter registrering i det tyske handelsregister. Det er en forudsætning for registreringen, at der til det tyske handelsregister indleveres en selskabskontrakt, som er bekræftet og oprettet for en notar. Selv om der er visse ligheder, er selskabskontrakten i Tyskland ikke det samme som vedtægterne i et dansk selskab. Selskabskontrakten vil typisk også indeholde bestemmelser, som i Danmark kun findes i en ejeraftale.

Selskabskontrakten skal mindst indeholde:

Selskabets navn og hjemsted

Selskabets formål

Anpartskapitalens størrelse (mindst EUR 25.000)

Antal og nominel værdi af anparterne

Derudover indgår der som regel yderligere aftaler og bestemmelser i vedtægterne, afhængigt af den endelige ejerstruktur. Vedtægterne bliver offentliggjort i det tyske handelsregister. Derfor kan det også være hensigtsmæssigt at indgå en ejeraftale, som ikke bliver registreret i et offentligt register.

I et selskab med en registreret kapital på EUR 25.000 skal mindst 50 % af selskabskapitalen være indbetalt, inden registreringen kan ske.

Påbegynder selskabet sin virksomhed før registreringen i det tyske handelsregister (GmbH in Gründung – i.G.), hæfter de handlende personer ligesom efter dansk ret personligt for alle forpligtelser indtil selskabet bliver registreret. Har anpartshaverne ikke handlet personligt, hæfter de normalt med et beløb op til deres andel af anpartskapitalen (Stammeinlage). Først efter registreringen er det alene selskabet, som hæfter med selskabskapitalen.

Det tyske anpartsselskab har som regel to organer:

01.

Generalforsamlingen (Gesellschafterversammlung)

02.

Én eller flere direktører (Geschäftsführer)
Generalforsamlingen er selskabets højeste organ. Generalforsamlingen træffer de grundlæggende beslutninger vedrørende selskabets anliggender, vedtager årsregnskabet og overskudsfordelingen, ansætter og afskediger direktøren og vedtager ændringer af vedtægterne.

Direktøren leder virksomheden og tegner selskabet udadtil. Direktørens tegningsbeføjelser fastsættes som regel i selskabskontrakten, mens hans/hendes ansvar over for anpartshaverne og generalforsamlingen som regel fastsættes i direktørkontrakten (Geschäftsführerdienstvertrag). Begrænsninger og instrukser vedrørende direktørens kompetence kan ikke gøres gældende over for tredjemand og har således kun intern virkning.

En dansk statsborger kan som udgangspunkt være direktør i et tysk anpartsselskab og behøver ikke at have bopæl i Tyskland.

Efter den tyske anpartsselskabslov kan en direktør fratages sin stilling uden særskilt begrundelse og med umiddelbar virkning. Dette berører dog ikke den ansættelsesretlige aftale med direktøren. Man kan altså afregistrere en direktør med omgående virkning, men selskabet skal fortsat betale løn i henhold til ansættelsesaftalen. advores’ eksperter rådgiver gerne ved ansættelse og afskedigelse af direktører og medarbejdere i Tyskland.

Selskabet kan – og skal i visse tilfælde – have et yderligere organ, “Aufsichtsrat”. Dette tyske organ svarer til et dansk tilsynsråd. Det tyske “Aufsichtsrats” funktion er alene at føre tilsyn, og tilsynsrådsmedlemmerne kan aldrig – som f.eks. et dansk selskabs bestyrelsesmedlemmer – tegne selskabet udadtil. Der findes desuden andre organer, ligesom “Beirat” eller “Verwaltungsrat”, som kan få overdraget beslutningskompetencer fra generalforsamlingen.

Selskabets forretningspapirer, dvs. brevpapir, ordrebekræftelser, signaturer og lignende, skal indeholde følgende oplysninger:

Selskabets selskabsform (GmbH)

Selskabets hjemsted

Selskabets direktør med for- og efternavn

Såfremt der findes et tilsynsråd: Tilsynsrådsformanden med for-og efternavn

Det handelsregister (og byret), hvor selskabet er registreret, samt selskabets registreringsnummer

Direktøren skal anmelde selskabet til registrering i det tyske handelsregister og hver direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, at være egnet til stillingen som direktør (f.eks. må direktøren ikke have en straffeattest der indeholder visse lovovertrædelser). Er der flere direktører, som tegner selskabet i fællesskab, skal disse anmelde selskabet sammen. Anmeldelsesdokumenterne skal være bekræftet af en notar. Vedtægterne, oplysningerne om navn, adresse og antallet af direktører og deres ret til at tegne firmaet samt en liste over anpartshaverne skal fremsendes sammen med anmeldelsen.

Tyske anpartsselskaber er forpligtede til at offentliggøre deres årsregnskab indenfor de i loven fastsatte frister i Tyskland.

I forbindelse med stiftelsen af et GmbH opretter advores den tyske selskabskontrakt (vedtægter), fuldmagter, og hvis det er nødvendigt, foranlediger advores underskrift hos notaren og træffer i øvrigt alle nødvendige forberedelser og vejleder igennem hele processen.

De reelle ejere skal registreres i det tyske Transparenzregister (ejerregister der føres med henblik på at forhindre hvidvask) efterfølgende. Hvis der ikke findes reelle ejere i selskabsstrukturen, dvs. fysiske personer, som ejer mere end 25% af anparterne, har mere end 25% af stemmerettighederne eller har lignende indflydelse på selskabets beslutninger, skal direktørerne registreres som fiktive reelle ejere i Transparenzregisteret. Registreringen er en del af advores’ serviceydelser ligesom advores sørger for registreringen af selskabet hos erhvervsmyndighederne eller andre relevante myndigheder, hvis dette er nødvendigt og ønsket.

Hæftelsesregler for ledelsen i Tyskland

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der for tyske direktører gælder betydeligt strengere forpligtelser i tilfælde af selskabets insolvens, end det er tilfældet efter dansk ret.

Hvis et tysk anpartsselskab bliver insolvent eller er ude af stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, skal direktøren i henhold til § 15a InsO (Insolvensloven) uden unødigt ophold og senest tre uger efter ved illikviditet (Zahlungsunfähigkeit) eller senest 6 uger efter ved overstigende gæld (Überschuldung), at den manglende betalingsevne eller insolvensen er indtrådt, indgive egenbegæring om konkurs (Insolvenzantragspflicht).

Manglende efterkommelse af denne pligt er ligeledes strafsanktioneret, og direktøren kan komme til at hæfte personligt for selskabets gæld. For flere detaljer og yderligere informationer står advores’ team altid gerne til rådighed.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores rådgiver virksomheder om alt fra etablering på markedet, ekspansion og vækst til konsolidering og likvidation. Vi assisterer vores klienter med den løbende forretning samt reorganisering og ændring af eksisterende strukturer. advores rådgiver om investering i virksomheder, om vedtægter og ejeraftaler og bistår i tilfælde af tvister mellem aktionærer. Vi afdækker alle relevante selskabsretlige vinkler. Hele vores team har fokus på klientens behov og søger pragmatiske løsninger for at vise vores klienter den rette vej igennem komplicerede beslutninger.

Din kontakt­person

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Næste artikel