Insolvens og direktørers personlige ansvar i Tyskland (GmbH)

Er den tyske debitor et såkaldt GmbH, dvs. et tysk anpartsselskab, er det ikke udelukket, at et krav kan rejses direkte mod direktøren. Efter tysk ret hæfter direktøren nemlig personligt, hvis han/hun undlader at indgive en egenbegæring om konkurs for selskabet eller gør det for sent. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores står gerne til rådighed ved yderligere spørgsmål.

Direktøren har ikke megen tid til at indgive egenbegæring om konkurs, og det kan få betydning for hans/hendes ansvar over for selskabets kreditorer.

Såfremt et tysk anpartsselskab bliver insolvent eller er ude af stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser, skal direktøren i henhold til § 15a InsO (Insolvensloven) uden unødigt ophold og senest tre uger efter ved illikviditet (Zahlungsunfähigkeit) eller senest 6 uger efter ved overstigende gæld (Überschuldung), at den manglende betalingsevne eller insolvensen er indtrådt, indgive egenbegæring om konkurs. Overholdes denne regel ikke, er konsekvensen, at direktøren i det tyske selskab hæfter personligt over for kreditorer, som lider et tab, fordi denne har indgået en aftale med et selskab tæt på konkurs. Desuden kan sådan en handling være strafbart. Det samme gælder, hvis direktøren ikke har indkaldt til en generalforsamling, hvor han/hun ikke har gjort selskabsdeltagerne opmærksom på at egenkapitalen udgør mindre end halvdelen af selskabskapitalen.

Reglen er derfor interessant for kreditorer, som kan godtgøre, at det tyske selskab allerede på handelstidspunktet var insolvent. Insolvens foreligger, såfremt det tyske selskab ikke længere forventes at kunne betale de forfaldne forpligtelser med likvide midler. Reglen er også interessant for kreditorer, der kan godtgøre, at selskabets formue ikke længere vil kunne dække eksisterende gæld.

Opgørelsen af selskabets formue sker efter “going concern”-princippet, dvs. efter en forudsætning af at driften i selskabet fortsætter. Hvis omstændighederne gør, at det er usandsynligt, at driften i selskabet kan fortsætte, er selskabet at betragte som insolvent. Indgiver direktøren ikke egenbegæringen om konkurs inden for fristen i tilfælde af insolvens, er direktørens ansvar for kreditors tab ikke blot begrænset til den del, som dividenden er blevet formindsket med. Efter nyere retspraksis hæfter direktøren nemlig personligt for det fulde beløb.

Domstolene tager udgangspunkt i, at aftalen med den nye kreditor slet ikke ville være kommet i stand, såfremt egenbegæringen om var blevet indgivet rettidigt. Reglen er streng og ukendt i dansk selskabsret. Desto vigtigere er reglen selvfølgelig for danskere, der er direktører i tyske selskaber. Reglen gælder også for den danske direktør, som af de danske anpartshavere er blevet udpeget som meddirektør sammen med f.eks. en tysk direktør, og hvor den tyske direktør styrer den daglige drift i det tyske selskab. Ukendskab til reglen eller selskabets dårlige økonomi kan ikke påberåbes. Det kan derfor for en dansk direktør være væsentligt, om det er muligt at sikre sig igennem eksempelvis en D&O-forsikring (Direktions- og bestyrelsesansvars-forsikring, på engelsk Directors og Officers Liability Insurance). Det skal fremgå af selskabets brevpapir, hvem der er direktør i et tysk anpartsselskab. Efter tysk ret skal direktørens (Geschäftsführer) navn blandt andre selskabsinformationer være anført på brevpapiret.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores rådgiver virksomheder om alt fra etablering på markedet, ekspansion og vækst til konsolidering og likvidation. Vi ledsager vores klienters løbende forretning samt reorganisering og ændring af eksisterende strukturer. advores rådgiver om investering i virksomheder, om vedtægter og ejeraftaler og bistår i tilfælde af tvister mellem aktionærer. Vi afdækker alle relevante selskabsretlige vinkler. Hele vores team lægger fokus på klientens behov og søger pragmatiske løsninger for at vise vores klienter den rette vej igennem komplicerede beslutninger.

Din kontakt­person

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Næste artikel