Andre etablerings­former i Tyskland

Ud over anparts­selskaber og aktie­selskaber findes der en række andre selskabs­former i Tyskland. Ved disse selskabs­former er der ofte tale om mindre selskaber, der ikke er så udbredt ved danske etableringer i Tyskland. Selskabs­formen GmbH & Co. KG anvendes ofte til investerings­projekter som f.eks. fast ejendom eller til projekter inden for vedvarende energi. De tyske advokater (Rechtsanwälte) hos advores rådgiver ikke kun angående valget af den rigtige selskabsform til etablering i Tyskland, men har også eksperter i forbindelse med projekter indenfor fast ejendom og vedvarende energi.

Enkeltmandsvirksomheder i Tyskland (Einzelunternehmen)

Kun en lille del af de danske virksomhedsstiftelser sker ved brug af denne selskabsform.

For en erhvervsdrivende, som driver virksomhed i form af enkeltmandsvirksomhed i Danmark, kan denne selskabsform også være anvendelig i Tyskland. Virksomhedsejeren hæfter i dette tilfælde personligt med hele sin formue – herunder også aktiver, som befinder sig i Danmark – for den tyske virksomheds forpligtelser. En enkeltmandsvirksomhed kan selv vælge, om den vil være registreret i det tyske handelsregister. De relevante bestemmelser i den tyske handelslov (HGB) kan også finde anvendelse på enkeltmandsvirksomheder, hvis de betragtes som handelsvirksomheder, selvom virksomheden ikke er blevet registreret i det tyske handelsregister.

Den del af virksomhedens overskud, der kan henføres til Tyskland, beskattes som regel der.

Efter tysk ret skal virksomhedens selskabsform anføres sammen med virksomhedens navn. Det vil for enkeltmandsvirksomheden sige “e.K.”, “e.Kfm.” eller “e.Kfr.”, for det specielle tyske interessentskabet “Offene Handelsgesellschaft – OHG”, for kommanditselskabet “KG”, for anpartsselskabet “GmbH” osv.

Det er ikke et krav, at en enkeltmandsvirksomhed anvender ejerens navn som firmabetegnelse. Også enkeltmandsvirksomheder er som kapitalselskaberne berettigede til at udlede virksomhedens navn af virksomhedens erhvervsaktivitet. Eksempel: “Skagerakfischimport e.K.”

Handelsselskab i Tyskland (Offene Handelsgesellschaft, OHG)

Denne selskabsform svarer – groft sagt – til det, man i Danmark kalder et “interessentskab”, dog således at selskabets formål skal være erhvervsmæssig. Mens der i Danmark ikke findes nogen lovgivning om denne selskabsform, er de tilsvarende tyske selskabers forhold undergivet en detaljeret lovgivning.

Et handelsselskab skal have mindst to deltagere. Også juridiske personer kan være deltagere. Hver deltager hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser. Hver deltager kan tegne selskabet over for tredjemand. I det indbyrdes forhold har hver deltager dog vetoret. Eventuelle begrænsninger i selskabsdeltagernes ret til at tegne selskabet udadtil har kun virkning i forhold til tredjemand, hvis begrænsningen er registreret i handelsregistret. I selskabskontrakten skal der tages stilling til selskabets ledelse, fordeling af overskud, interne ansvarsbegrænsninger etc.

Efter tysk ret er et OHG ikke en juridisk person. Handelsselskabet kan dog under sit firmanavn få rettigheder og pådrage sig forpligtelser og kan være part i en retssag (OHG har rets- og handleevne – Rechtspersönlichkeit). For så vidt angår indtægter fra selskabet, er udenlandske deltagere som udgangspunkt begrænset skattepligtige i Tyskland.

Deltagerne skal sammen anmelde selskabet til det tyske handelsregister. Forhold, der ønskes registreret i det tyske handelsregister, skal være bekræftet af en notar (notariell beglaubigt).

Selskabsdeltagernes personlige hæftelse ved selskabsformen OHG har selvsagt betydning ved den konkrete kreditvurdering af det pågældende selskab.

Såfremt virksomheden drives i form af et offene Handelsgesellschaft (OHG), skal “OHG” indgå i firmanavnet. Såfremt det kun er juridiske personer og ingen fysiske personer, som er deltagere i selskabet, skal selskabet henvise til dette på samtlige forretningsbreve og oplyse yderligere informationer om selskabsdeltagerne.

Kommanditselskab i Tyskland (Kommanditgesellschaft, KG)

Kommanditselskabet er nært beslægtet med OHG (offene Handelsgesellschaft). Til forskel fra OHG er der ved kommanditselskabet tale om et begrænset ansvar for en del af kapitalindskyderne (kommanditisterne), men hvor mindst én af deltagerne hæfter ubegrænset (komplementar).

Kommanditisternes begrænsede hæftelse er først juridisk bindende, når selskabet er registreret i det tyske handelsregister. Indtil da hæfter også kommanditisterne personligt og ubegrænset. Efter registreringen i det tyske handelsregister hæfter kommanditisterne kun op til det beløb, der er registreret i det tyske handelsregister. Når kommanditisterne har ydet deres indskud i selskabet, hæfter de ikke længere personligt.

Komplementaren tegner selskabet. Kommanditisterne har i Tyskland som udgangspunkt ingen tegningsret, men der kan i selskabskontrakten aftales noget andet.

Der findes ingen mindstekrav i den tyske lovgivning på størrelsen af kommanditisternes indskud. Beløbet er afhængigt af selskabets kapitalbehov og er fastlagt i vedtægterne, som ikke bliver offentliggjort i det tyske handelsregister.

I øvrigt gælder det, der er anført i ovenstående om det specielle tyske interessentskab (OHG) tilsvarende. I modsætning til dansk ret, findes der efter tysk ret en omfattende lovregulering af kommanditselskabets forhold i den tyske handelslov (HGB).

Såfremt en virksomhed drives i form af et kommanditselskab (KG), skal der i firmanavnet indgå en betegnelse af, at der er tale om et sådant selskab, altså “KG”. Såfremt komplementaren ikke er en fysisk person, skal selskabet henvise til dette i firmanavnet, på alle forretningsbreve samt oplyse yderligere vedrørende komplementaren.

Anpartsselskab i Tyskland (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH)

Den tyske pendant til et anpartsselskab (ApS) er en såkaldt GmbH. I modsætning til et personselskab hæfter aktionærerne i et GmbH som regel ikke med deres private formue. 

Det positive ved en GmbH er, at selskabet kan stiftes med kun en aktionær. Det er muligt, men ikke nødvendigt, at tiltrække flere aktionærer eller direktører. Det er også muligt at aktionæren samtidig er direktør.

Grundlæggende består en GmbH af to parter: en eller flere direktører og generalforsamlingen. Hvis der er mere end 500 ansatte, skal der også være en bestyrelse.

Direktørernes rettigheder og forpligtelser er baseret på stiftelsekontrakten. Der er også selskabs vedtægter, som regulerer aktionærernes stemmerettigheder.

Indskuddet skal være 25.000 Euro, men til tidspunktet af stiftelsen er indbetalingen af halvdelen på bankkontoen tilstrækkelig. Dermed er det nødvendige indskud ved en GmbH meget størrere end ved en dansk ApS.

Særformen GmbH & Co. KG i Tyskland

En mindre del af de eksisterende danske selskabsstiftelser anvender denne selskabsform. Selskabsformen bruges dog især i forbindelse med investeringsprojekter, som f.eks. fast ejendom eller til projekter inden for vedvarende energi.

Der er tale om et kommanditselskab, som adskiller sig fra det normale kommanditselskab derved, at det er et anpartsselskab (GmbH), der er komplementar i kommanditselskabet. Det er ikke usædvanligt, at kommanditisterne er identiske med anpartshaverne i anpartsselskabet, men de behøver ikke at være det. Da anpartsselskabets ansvar er begrænset ligesom kommanditisternes ansvar, opstår der derved et personselskab med et begrænset ansvar. Denne selskabsform er meget populær i Tyskland, da den medfører en del skattemæssige fordele.

Registreringen i det tyske handelsregister forudsætter, at det tyske GmbH allerede er registreret. Derefter kan GmbH & Co. KG registreres som beskrevet i ovenstående.

Et udenlandsk selskab kan ligeledes anføres som komplementar. Der kan således stiftes et “ApS & Co. KG”.

Tyske særformer og blandingsformer

Bortset fra de i ovenstående nævnte selskabsformer findes der yderligere selskabsformer, som dog ikke har nogen praktisk betydning i forbindelse med danske virksomhedsetableringer i Tyskland. Her skal blot kort nævnes, at der også findes et såkaldt kommanditaktieselskab (Kommanditgesellschaft auf Aktien, KGaA), som er en kombination af et kommandit- og et aktieselskab.

Der findes også visse foreninger med økonomisk sigte, såsom andelsselskaber (eingetragene Genossenschaft) og registrerede foreninger (eingetragener Verein (e.V.)).

Hvad kan vi gøre for dig?

advores rådgiver virksomheder om alt fra etablering på markedet, ekspansion og vækst til konsolidering og likvidation. Vi ledsager vores klienters løbende forretning samt reorganisering og ændring af eksisterende strukturer. advores rådgiver om investering i virksomheder, om vedtægter og ejeraftaler og bistår i tilfælde af tvister mellem aktionærer. Vi afdækker alle relevante selskabsretlige vinkler. Hele vores team lægger fokus på klientens behov og søger pragmatiske løsninger for at vise vores klienter den rette vej igennem komplicerede beslutninger.

Din kontakt­person

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Næste artikel