Retssager i Danmark

Danmark er opdelt i 24 retskredse, som hver især har en distriktsdomstol med kompetence. Hver distriktsdomstol har afdelinger for straffesager, fogedsager, skiftesager og andre civile sager.

Ejendomsmæglere i Tyskland

Ejendomsmæglere i Tyskland har en rolle, der adskiller sig meget fra de dansk ejendomsmægleres. Det er derfor vigtigt at vide, hvad man skal være opmærksom på, når man vil købe eller sælge en ejendom i Tyskland.

Lejeforhold i Tyskland

I et tysk lejeforhold har lejeren en særlig beskyttelse, idet han anses som den svageste part. Huslejeprisen reguleres som udgangspunkt i Tyskland ved en sammenligning med de gennemsnitlige huslejepriser for det område, ejendommen befinder sig i.

Tysk skifterets­attest (Erbschein)

Har man besluttet sig for at vedgå arven (sker automatisk, medmindre man giver afkald), kan den relevante tyske skifteret (Nachlass­gericht) anmodes om at udstede en skifterets­attest, der tjener som dokumentation for arveadkomsten. Attesten er afgiftspligtig.

Arveret i Tyskland

Hvordan gør man sin arveadkomst gældende i Tyskland? Hvor bliver arven beskattet? Er det nødvendigt at oprette et testamente i Tyskland? Kan man give afkald på arven?

Arveafgift i Tyskland

Tyskland og Danmark har i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst fastlagt, hvilket land der må beskatte arven. Der gælder i Tyskland særlige skattesatser, alt efter hvilken skatteklasse arven befinder sig i. De tyske advokater hos advores har et godt kendskab til arveafgifterne og de tyske skattesatser.

Bilulykke i Tyskland 

Ved en bilulykke i Tyskland er det tysk erstatnings­ret, der finder anvendelse. Tysk ret adskiller sig generelt fra dansk ret hvad angår ansvar og erstatnings­pligt, hvorfor det er nødvendigt at have kendskab til tysk ret for at opnå størst mulig forsikrings­dækning. De tyske advokater hos advores har mangeårig erfaring med sager vedrørende erstatnings­krav i Tyskland.