Retssag i Tyskland

Yderlige artikler om

Retssager

Hvis en uenighed med en tysk virksomhed eller privatperson udvikler sig til en egentlig retssag, så er det i første omgang særligt interessant at finde ud af, hvor man overhovedet kan udtage stævning, eller hvor man evt. selv kan risikere at blive sagsøgt.

Det er her både et spørgsmål om, hvilket land og hvilken domstol, der i givet fald har kompetence mht. sagsanlægget og afgørelsen heraf. Ved retssager på tværs af landegrænserne er det nemlig muligt, at tvisten både kan høre under danske og tyske domstole. Hvilken domstol, der i sidste ende har kompetence i den pågældende sag, retter sig primært efter den aftale, som parterne evt. måtte have truffet i deres indbyrdes kontrakt.

Foreligger der en værnetingsaftale?

Parterne kan lave en såkaldt værnetingsaftale i deres kontrakt, hvori de bestemmer, om det er en tysk eller dansk domstol, der skal behandle og afgøre evt. tvister mellem parterne. Det er endda muligt at aftale, hvilken lokal ret, der helt præcist skal have kompetence til at afgøre sagen.

Hvis der ikke foreligger en værnetingsaftale, retter spørgsmålet om retternes kompetence sig efter de internationale regler herom (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012). I henhold til denne forordning er det som udgangspunkt de tyske domstole, der har kompetencen i forbindelse med en indstævning af en tysk privatperson eller virksomhed.

Skal du udtage stævning i Tyskland?

Vedrører stævningen en sag, der har en værdi på op til EUR 5.000,00, kan man selv indgive en stævning til den kompetente byret (Amtsgericht) og i øvrigt også selv give møde for retten. Hvis sagens værdi er højere end EUR 5.000,00, skal sagen som udgangspunkt anlægges ved en landsret (Landgericht). For landsretterne er der pligt til at give møde ved en advokat, dvs. sagsøger skal allerede ved udtagelsen af stævningen være repræsenteret af en advokat. Det er dog også tilrådeligt at involvere en advokat i mindre sager med en værdi på under EUR 5.000,00, idet advokaten så kan udarbejde de fornødne processkrifter og sørge for, at alle frister mv. overholdes.

Bliver du sagsøgt i Tyskland?

Modtager du en stævning (Klage), hvori du er blevet sagsøgt ved en tysk domstol, er det tvingende nødvendigt, at du forholder dig til stævningen inden for den af retten fastsatte frist. Stævninger skal under ingen omstændigheder ignoreres – et sagsanlæg forsvinder ikke af sig selv! Hvis du slet ikke reagerer på stævningen, må det påregnes, at der vil blive afsagt en såkaldt udeblivelsesdom (Versäumnisurteil) mod dig. En udeblivelsesdom er principielt ligestillet med en normal dom og kan således også tvangsfuldbyrdes over for dig. Hvis du modtager en stævning, er det tilrådeligt at rådføre sig med en advokat og få advokaten til at føre sagen.

Forlig – den mindelige løsning

Finder du sammen med modparten en fælles løsning på jeres uenighed under retssagen, kan man stadig nå at indgå et forlig, selvom retssagen kører. Domstolene vil også ofte selv komme med et forligsforslag og opfordre parterne til at indgå et forlig. Hvis parterne vælger at indgå et forlig, hvilket forekommer ret hyppigt i Tyskland, så afsluttes retssagen med dette forlig.

Hvis parterne ikke kan blive enige om en mindelig løsning, vil retten derimod afsige en dom, når retten mener, at sagen er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse.

Omkostninger i forbindelse med retssager

Hvis en uenighed bliver til en retssag, vil dette udløse forskellige omkostninger. Sagsomkostningerne i forbindelse med en retssag omfatter diverse retsgebyrer og indenretlige omkostninger samt udenretlige omkostninger, herunder først og fremmest advokatudgifter. Bliver det nødvendigt med en egentlig bevisoptagelse, f.eks. afhøring af vidner, indhentning af vidneudsagn eller foretagelse syn og skøn hhv. indhentning af skønserklæringer, så kan dette være forbundet med yderligere ikke ubetydelige omkostninger.

Som regel er det den part, der taber retssagen, der skal afholde samtlige omkostninger i forbindelse med retssagen. Det vil sige, at den tabende part ikke kun skal betale sine egne omkostninger men også modpartens. Omkostningernes størrelse retter sig efter kravets størrelse (sagsgenstandens værdi). Jo højere sagens værdi er, jo højere kan omkostningerne blive.

Særlige fagdomstole

I Tyskland er forskellige typer retssager underlagt behandling ved særlige fagdomstole (besondere Gerichtsbarkeit). Som eksempler på sådanne særlige fagdomstole kan nævnes arbejdsdomstolene (Arbeitsgerichte), skattedomstolene (Finanzgerichte), forvaltningsdomstolene (Verwaltungsgerichte) og socialdomstole.

Hvad kan vi gøre for dig?

De tyske advokater hos advores har møderet ved de tyske domstole og mangeårig erfaring med tyske retssager. Vi kan hjælpe, hvis sagen skal føres i Tyskland eller man er blevet stævnet i Tyskland.

Din kontakt­person

Dr. Claas Thöle

Rechtsanwalt, Advokat, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret
Rechtsanwalt med speciale i international erhvervsret

Markus Krieger

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Thilo Wind

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i handels- og selskabsret

Lars Kjellsson

Rechtsanwalt, Partner
Rechtsanwalt med speciale i arbejdsret

Annika Rutschow

LL.M. Eur.Int., MBA,
Rechtsanwältin, Advokat
Rechtsanwältin med speciale i konkurs- og rekonstruktionsret

Hauke Wulf

Rechtsanwalt, EU-Advokat, Partner

Næste artikel

Andre artikel om

Retssager