Inddrivelse af fordringer i Tyskland 

Yderlige artikler om

Inkasso

Når en tysk debitor (skyldner) ikke betaler, opstår spørgsmålet, hvordan man bedst inddriver sin fordring. Det er muligt at anlægge retssag om inddrivelse af fordringer i både Tyskland og Danmark. De tyske advokater hos advores har et indgående kendskab til inddrivelse af fordringer og inkasso både i Danmark og i Tyskland og yder gerne hjælp ved yderligere spørgsmål.

Det er en grundlæggende retsregel, at man kun kan anlægge retssag mod en person eller virksomhed på det sted, hvor den pågældende hører hjemme, og det vil derfor formentlig være en overraskelse for mange, at en dansk virksomhed som oftest kan anlægge retssag mod sin tyske kunde i Danmark. 

Dette skyldes, at der i den såkaldte EU-domskonvention findes en regel om, at man kan anlægge retssag på det sted, hvor ens modpart skal opfylde sin forpligtelse (opfyldelsesværnetinget). Da en tysk køber efter Den Internationale Købelov (CISG) skal opfylde sin betalingsforpligtelse på den danske sælgers forretningssted, kan den danske sælger derfor anlægge sag mod sin tyske køber ved eget ”hjemting” (retten i den retskreds, hvor danskeren har sit forretningssted). 

Inkassoproceduren i Tyskland

Ligesom ved en inkassoprocedure i Danmark er det efter tysk ret muligt at gennemføre en effektiv og praktisk forenklet inkassoprocedure (gerichtliches Mahnverfahren) i de tilfælde, hvor det drejer sig om betaling af pengebeløb, og hvor debitor ikke forventes at komme med indsigelser.

Debitor har efter forkyndelsen af den af retten fremsendte betalingsopfordring to uger til at gøre indsigelse mod kravet. Såfremt debitor ikke reagerer, kan der anmodes om en fuldbyrdelseskendelse (Antrag auf Erlassung eines Vollstreckungsbescheides). Hvis debitor fremkommer med indsigelser, skal man igennem en egentlig retssag med udveksling af processkrifter og muligvis berammelse af et retsmøde. Sagen vil i så fald – ligesom i Danmark – afgøres ved dom eller ved retsforlig. Fremkommer debitor ikke med indsigelser senest to uger efter forkyndelsen af fuldbyrdelseskendelsen, bliver kendelsen endelig (Vollstreckungsbescheid), hvorefter der kan indledes fogedforretning på skyldnerens bopæl.

I modsætning til den forenklede danske inkassoprocedure, der ikke kan anvendes på fordringer over 100.000 kroner, har den tyske inkassoproces et meget bredt anvendelsesområde, idet den kan finde anvendelse på alle pengefordringer, såfremt modydelsen (f.eks. leveringen af en købsgenstand) allerede er udført.

Fordele og ulemper ved sagsanlæg i henholdsvis Danmark og Tyskland

Hvis man har mulighed for et sagsanlæg både i Tyskland og i Danmark, bør man grundigt overveje sin strategi, inden der foretages retslige skridt. Det er ikke altid nemt at afgøre på forhånd, om det er mest fordelagtigt at anlægge sag i Tyskland eller i Danmark.

En dansk retssag har naturligvis den fordel, at den tyske modpart tvinges til at forsvare sig i uden for sit hjemland. Til gengæld skal den danske sagsøger have oversat sin stævning og sagens dokumenter til tysk for at stævning kan forkyndes i Tyskland. Det kan være en besværlig, dyr og langvarig affære.

Falder der dom i Danmark til fordel for den danske part, kan dommen fuldbyrdes i Tyskland, men også dette kan tage en del tid.

Heroverfor er en tysk inkassoprocedure i første omgang ganske enkel og med hensyn til retsgebyr billigere end i Danmark. Men i tilfælde af at den tyske modpart kommer med indsigelser, gennemføres hele sagen uden hjemmebanefordelen for den danske part.

Retsgebyret til domstolen for at gennemføre den tyske inkassoprocedure indtil opnåelse af fuldbyrdelsesgrundlag (Vollstreckungsbescheid) afhænger af kravets størrelse. For et krav på op til 900 EUR (6.705 kroner) udgør retsafgiften, der skal betales ved fremsendelse af sagen 32 EUR (238,50 kroner). For et krav på op til 110.000 EUR (819.500 kroner) udgør retsafgiften 513 EUR (3.822 kroner).

Det er dog de konkrete omstændigheder, der afgør, hvilken løsning man vælger.

Hvad kan vi gøre for dig?

advores tilbyder inddrivelse af fordringer pragmatisk og kompetent både i Danmark og Tyskland.

Din kontakt­person

Annika Rutschow

LL.M. Eur.Int., MBA,
Rechtsanwältin, Advokat
Rechtsanwältin med speciale i konkurs- og rekonstruktionsret

Næste artikel

Andre artikel om

Inkasso